VERKOOPSVOORWAARDEN


Art. 1. Op alle offertes, werken en leveringen zijn de onderstaande voorwaarden van toepassing, tenzij GardenCare zich schriftelijk uitdrukkelijk en voorafgaandelijk met een afwijkende regeling akkoord verklaard heeft.

 

         Algemene voorwaarden in de ruimste zin van het woord van anderen zijn voor GardenCare niet bindend, tenzij GardenCare zich hiermede schriftelijk en voorafgaandelijk akkoord verklaard heeft.

 

         De verkoopsvoorwaarden worden toegevoegd bij elke offerte, elke overeenkomst en elke factuur.

         Deze voorwaarden maken integraal deel uit van elke offerte, van elke overeenkomst, van elke factuur.

         Door ondertekening van de offerte en/of overeenkomst verklaart de klant zijn/haar akkoord met de algemene verkoopsvoorwaarden.

 

Art. 2. §1 Alle offertes vanwege GardenCare zijn volledig vrijblijvend. Elke offerte heeft een geldigheidsduur van 30 dagen te rekenen vanaf de offertedatum.

          §2 De prijzen, prestaties, kortingen en voorwaarden zoals vermeld in de offertes zijn louter indicatief. De uitvoering van een bevestigde offerte, bestelbon en/of de eventuele bevestiging van een bestelling wordt gedaan op basis van de prijzen, schommelingen van de grondstofprijzen, materiaalprijzen, geleverde prestaties, kortingen en voorwaarden die geldig zijn op het moment van levering en/of uitvoering.

 

Art. 3. Het plaatsen van een bestelling door de klant gebeurt door ondertekening van de offerte(s). GardenCare behoudt zicht het recht voor om binnen de 45 dagen na ontvangst van de bestelling, deze zonder motivatie te weigeren, zonder dat zulks enig recht op schadevergoeding in hoofde van de klant kan doen ontstaan. GardenCare behoudt zicht het recht ten allen tijde een bestelling te weigeren in gevolge van overmacht (oa. extreme weersomstandigheden) en indien de klant zijn betalingsverplichtingen van een vorige opdracht, bestelling, factuur niet stipt nakomt.

 

Art. 4. Iedere uitvoerings- en leveringstermijn wordt opgegeven bij benadering. De uitvoerings- en leveringstermijnen zijn niet bindend voor GardenCare tenzij anders bedongen in de bijzondere verkoopsvoorwaarden.

Het niet nakomen van de overeengekomen uitvoerings- en leveringstermijnen, welke ook de oorzaak van de vertraging is, geeft de klant in geen geval recht tot annulering van de bestelling of tot enigerlei schadevergoeding.

 

Art. 5. Voor het uitvoeren van graaf- en freeswerken is de klant volledig verantwoordelijk voor het ter beschikking stellen van alle nodige plannen en informatie aangaande ondergrondse leidingen en constructies. De vereiste vergunningen dienen door de klant te worden voorgelegd. Indien de klant de nodige plannen en informatie alsook eventueel vereiste vergunningen niet voorgelegd heeft uiterst 8 kalenderdagen voor de aanvang van de werken, kan GardenCare in geen enkel geval aansprakelijk gesteld worden voor eventuele schade. De klant kan in geen enkel geval de kosten voor de opgelopen schade verhalen op GardenCare noch kan de klant enig recht op schadevergoeding  eisen, met andere woorden de kosten voor de opgelopen schade zijn volledig ten laste van de klant.

 

Art. 6. De klant is verantwoordelijk voor het schriftelijk op de hoogte te brengen van GardenCare van de nodige instructies met betrekking tot de afstanden die in acht moeten genomen worden met betrekking tot de scheidingslijn met andere erven bij het planten van hoog opschietende bomen, andere bomen en levende hagen. De vereiste vergunningen dienen door de klant te worden voorgelegd.

 

Art. 7. Er worden nooit garanties gegeven betreffende levende materialen (planten, bomen, zaden, …). Het mislukken van een gazon, door welke oorzaak ook, valt niet ten laste van GardenCare. Voor eventueel opkomend onkruid na het zaaien van het gazon worden geen klachten aanvaard.

 

Art. 8. Levering van goederen en materialen gebeurt op risico van de bestemmeling, vanaf het moment dat zij de magazijnen verlaten. In geval van beschadiging, verlies, dient de klant zich  tegen de vervoersmaatschappij te wenden om enige genoegdoening te bekomen. Door de inontvangstname van de goederen en materialen erkent de klant uitdrukkelijk dat de goederen, materialen en werken beantwoorden aan zijn bestelling en vrij zijn van enig zichtbaar gebrek. Op het ogenblik van de inontvangstname van de goederen en materialen gebeurt de overdracht van het risico van toebrenging van schade door anderen dan GardenCare in hoofde van de eigenaar op het leveringsadres.

 

Art. 9. Partijen komen uitdrukkelijk overeen dat de goederen en materialen, zelfs als reeds geleverd op het leveringsadres, eigendom blijven van GardenCare tot dat de volledige betaling van de goederen en materialen door de klant is geschied.

 

Art. 10 Indien de klant een opdracht annuleert, nog vooraleer de levering van goederen en materialen is gebeurd en/of vooraleer de werkzaamheden hun aanvang hebben gekend is hij gehouden tot betaling van een forfaitaire schadevergoeding van 25% op het totaalbedrag van de getekende offerte/overeenkomst, onverminderd alle andere bijkomende schadevergoeding wegens administratieve kosten, uitvoeringskosten, en dergelijke.

        

Art. 11. Elke klacht, protest of betwisting van een factuur van welke aard ook dient bij aangetekend schrijven te worden overgemaakt en dit binnen de acht dagen na levering of factuurdatum. Na het verstrijken van deze termijn is elke klacht onontvankelijk en wordt elke factuur onherroepelijk aanvaard.

 

 

Art. 12. Alle facturen van GardenCare zijn binnen de acht dagen na factuurdatum te betalen door middel van overschrijving op het rekeningnummer IBAN: BE70 7360 2536 1625 BIC: KREDBEBB.

 

Art. 13. GardenCare behoudt zich het recht voor om reeds gedeeltelijke leveringen en gedeeltelijke uitgevoerde werken te factureren.

 

Art. 14. Bovenop de administratieve kosten van € 125 (excl. BTW), resulteert de niet-betaling van een factuur van rechtswege in de betaling van een nalatigheidsintrest ten belope van de wettelijke intrestvoet en berekend op alle onbetaalde vervallen bedragen.

 

Art. 15.     In geval van wanbetaling is GardenCare bovendien gemachtigd, onder voorbehoud van al zijn rechten en zonder voorafgaande verwittiging, elke dienstverlening stop te zetten tot volledige betaling van de vervallen facturen, zonder dat dit recht kan geven op enige vergoeding van schade, die desgevallend uit stopzetting van de dienstverlening zou kunnen voortvloeien.

 

Art. 16. Alle geschillen over de uitvoering van deze overeenkomst zullen worden beslecht naar Belgisch recht.

De rechtbanken van het arrondissement Leuven zijn uitsluitend bevoegd om kennis te nemen van eventuele geschillen tenzij GardenCare er de voorkeur aan geeft te dagvaarden voor de bevoegde rechtbank van de woonplaats van de klant, of van de plaats waar deze zijn maatschappelijke, administratieve- of exploitatiezetel heeft.

 

 

Art. 17. Het feit voor de klant onze algemene voorwaarden niet ontvangen te hebben in zijn wettelijke moedertaal, ontslaat hem niet van hun toepassen.

Facebook


Info

 Dorpstraat 90, 3040 Neerijse

GSM: +32 (0) 474 91 26 19

E-mail: info@gardencare.be

IBAN: BE70 7360 2536 1625

BIC: KREDBEBB

BTW: BE 0660 674 126