VERKOOPSVOORWAARDEN


 

 1.  Op alle offertes, werken en leveringen zijn de onderstaande voorwaarden van toepassing, tenzij GardenCare zich schriftelijk uitdrukkelijk en voorafgaandelijk met een afwijkende regeling akkoord verklaard heeft. Algemene voorwaarden in de ruimste zin van het woord van anderen zijn voor GardenCare niet bindend, tenzij GardenCare zich hiermede schriftelijk en voorafgaandelijk akkoord verklaard heeft. De verkoopsvoorwaarden worden toegevoegd bij elke offerte, elke overeenkomst en elke factuur. Deze voorwaarden maken integraal deel uit van elke offerte, van elke overeenkomst, van elke factuur. Door ondertekening van de offerte en/of overeenkomst verklaart de opdrachtgever zijn/haar akkoord met de algemene verkoopsvoorwaarden.
 2. Alle offertes vanwege GardenCare zijn volledig vrijblijvend. Elke offerte heeft een geldigheidsduur van 30 dagen te rekenen vanaf de offertedatum.
 3. Iedere uitvoerings- en leveringstermijn wordt opgegeven bij benadering. Ook indien dit niet uitdrukkelijk vermeld is. De uitvoerings- en leveringstermijnen zijn niet bindend voor GardenCare tenzij anders bedongen in de bijzondere verkoopsvoorwaarden. Het niet nakomen van de overeengekomen uitvoerings- en leveringstermijnen, welke ook de oorzaak van de vertraging is, geeft de opdrachtgever in geen geval recht tot annulering van de bestelling of tot enigerlei schadevergoeding.
 4. Voor het uitvoeren van graaf- en freeswerken is de opdrachtgever volledig verantwoordelijk voor het ter beschikking stellen van alle nodige plannen en informatie aangaande ondergrondse leidingen en constructies. De vereiste vergunningen dienen door de opdrachtgever te worden voorgelegd.
 5. De opdrachtgever is verantwoordelijk voor het schriftelijk op de hoogte te brengen van GardenCare van de nodige instructies met betrekking tot de afstanden die in acht moeten genomen worden met betrekking tot de scheidingslijn met andere erven bij het planten van hoog opschietende bomen, andere bomen en levende hagen. De vereiste vergunningen dienen door de opdrachtgever te worden voorgelegd. 
 6. Er worden nooit garanties gegeven betreffende levende materialen (planten, bomen, zaden, …). Een uitzondering geldt indien het tuinonderhoud door GardenCare gebeurt via een onderhoudscontract van minimum 1 jaar met een minimum van 4 onderhoudsbeurten per jaar. De vervanging van niet in groei gekomen planten geschiedt echter slechts één maal in waarborg en dit op tijdig vertoon van de afgestorven planten. Het mislukken van een gazon, door welke oorzaak ook, valt niet ten laste van GardenCare. Voor eventueel opkomend onkruid na het zaaien van het gazon worden geen klachten aanvaard.
 7. GardenCare wordt ontheven van de aangegane verbintenis tot het leveren van bestelde planten wanneer bij overmacht (oogstmislukking, droogte, …) aan de levering niet kan voldaan worden. 
 8. Aan bestellingen en opdrachten kunnen tegenover GardenCare geen rechten worden ontleend tenzij deze door GardenCare schriftelijk zijn bevestigd.
 9. Indien de opdrachtgever een opdracht annuleert, is hij gehouden tot betaling van een forfaitaire schadevergoeding van 25% op het totaalbedrag van de getekende offerte/overeenkomst, onverminderd alle andere bijkomende schadevergoeding wegens administratieve kosten, uitvoeringskosten, en dergelijke.
 10. Elke klacht of protest van welke aard ook dient schriftelijk te worden geformuleerd na ontvangstname van de afgeleverde factuur en dit binnen de acht dagen na factuurdatum. Na het verstrijken van deze termijn is elke klacht onontvankelijk.
 11. Alle facturen van GardenCare zijn binnen de acht dagen na factuurdatum te betalen.
 12. Bovenop de administratieve kosten van € 25 (excl. BTW), resulteert de niet-betaling van een factuur van rechtswege in de betaling van een nalatigheidsintrest ten belope van de wettelijke intrestvoet en berekend op alle onbetaalde vervallen bedragen.
 13. Alle geschillen over de uitvoering van deze overeenkomst zullen worden beslecht naar Belgisch recht. De rechtbanken van het arrondissement Leuven zijn uitsluitend bevoegd om kennis te nemen van eventuele geschillen tenzij GardenCare er de voorkeur aan geeft te dagvaarden voor de bevoegde rechtbank van de woonplaats van de opdrachtgever, of van de plaats waar deze zijn maatschappelijke, administratieve- of exploitatiezetel heeft.

 

Facebook


Info

 Dorpstraat 90, 3040 Neerijse

GSM: +32 (0) 474 91 26 19

E-mail: info@gardencare.be

IBAN: BE70 7360 2536 1625

BIC: KREDBEBB

BTW: BE 0660 674 126